Did you know? Unit trust ke Motshelo wa sekgoa oo thabolotsweng.

Se se diragalang ke gore, Mpho, Lesedi, Kago, Neo, Gorata ba ntsha Madi. Sekai, bonnyene ja P200. 00 mongwe le mongwe wa bone kgwedi le kgwedi. Madi a, abo a beeletswa e ka nna mo diabeng tsa monogae kana tsa mafatshe go tswa mo goreng ba thopile lethole lefe la dipeeletso.
Dipoelo tse di dirilweng mo peeletsong e, morago ga lebaka e ka nna kgwedi le kgwedi kana ga pedi mo ngwageng ba beeletsi baa di kgaoganyetswa mo godimo ga Madi a ba a tsentseng mo Letloleng.
Mme ga go beeletswa mo diabeng hela, gona le tse dingwe tse eleng gore Letlole le ka beeletsa mo go tsone Jaaka dibeeletsi tse di tshwanang le Madi, Dikago, dipampiri tsa kadimo hela jalo jalo.
Go itsi thata ka mo. Etela BIFM Unit Trust, Stanlib, Investec, Allan Gray, Africa Alliance.